ผลการประเมิน |ปี 2559 | ปี 2560 |

กลุ่มงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น