หน้าหลัก | ระบบข้อมูล | ประเมินสถานการณ์ | แผนที่แสดงระบบเตือนภัย | กำหนดค่าเริ่มต้น | เกี่ยวกับระบบ | ออกจากระบบ
เครือข่ายระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ

โปรแกรมระบบเตือนภัย เวอร์ชั่น 1.0
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515