วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

คำอธิบาย: http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/images/aball1a.gif ระเบียบวาระการประชุม Web Conference จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557

คำอธิบาย: http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/images/bl-green.gif ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 (File.pdf)

คำอธิบาย: http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/images/bl-green.gif ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 (File.pdf)

คำอธิบาย: http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/images/bl-green.gif ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 (File.pdf)

คำอธิบาย: http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/images/bl-green.gif ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 11 มิถุนายน 2557 (Fle.pdf)

คำอธิบาย: http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/images/bl-green.gif ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 (File.pdf)

คำอธิบาย: http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/images/bl-green.gif ครั้งที่ 6/2557วันที่ 13 สิงหาคม 2557 (File.pdf)

 

จัดทำโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่นค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก