วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน"
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน
 ระเบียบวาระการประชุม Web Conference จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557
 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 (File.pdf)
 ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 (File.pdf)
 ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 11 มิถุนายน 2557 (File.pdf)
 ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 (File.pdf)
 ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 (File.pdf)
 ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 10 กันยายน 2557 (File.pdf)
จัดทำโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก