วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน"
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "วิพากษ์แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดขอนแก่น"
   เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.15 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "วิพากษ์แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดขอนแก่น" และ "การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด....  อ่านต่อ
การประชุมนอกสถานที่ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.จังหวัดขอนแก่นสัญจร) ครั้งที่ 4/2557
   เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานการประชุมนำคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.จังหวัดขอนแก่นสัญจร) ครั้งที่ 4/2557 เปิดการประชุมนอกสถานที่ เรื่อง การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอ....  อ่านต่อ
การจัดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” จังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.00 นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี จัดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” จังหวัดขอนแก่น ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยเมื่อประธาน....  อ่านต่อ
โครงการประชุมประสานและบูรณาการแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมและบูรณาการแผนพัฒนาระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายพิเศษ แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาจ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก