วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน"
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. นายยรรยง วิไลพงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ....  อ่านต่อ
การประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ยกระดับผาไหมกลุ่มจังหวัด
   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมกลุ่มจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนยุทธศาสตร์ยกระดับผ้าไหม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือต....  อ่านต่อ
โครงการเพิ่มศักยภาพเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายเรื่อง โครงการเพิ่มศักยภาพเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดขอนแก่น ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแ....  อ่านต่อ
การประชุม กรอ.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2557
   เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการเปิดการประชุม กรอ.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมคุวานันท์ ชั้น 2 หอการค้าจ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก