วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
   เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป....  อ่านต่อ
เปิดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุในชุมชนจังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุในชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดข....  อ่านต่อ
เปิดอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวจังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวจังหวัดขอนแก่น จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเ....  อ่านต่อ
เปิดการประชุมสัมมนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2558
   เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2558 "โฮมสุขคนขอนแก่น อยู่ดีมีแฮง ฮักแพง เบิ่งแยงกัน" พร้อมปาฐกฐ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     


  • -->


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก