หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติการดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

รายละเอียดตามแนบ
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
• 
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
• บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ พนักงานราชการทั่วไป
• การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
• แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
• การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
• รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
• รายงานผลการจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ในการเลือกสรรพนักงานราชการ สนจ.ขก.
• การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
• คู่มือการใช้งาน EPAM Version 2
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สนจ.ขก.
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานพลังงานจ
• ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น
• ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 - 2564 (ฉบับทบทวนปี 2562)
• เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
• มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
• มาตรการป้องกันการรับสินบน
• ขอเชิญมีส่วนร่วมถวายพระราชกุศลงานเทศน์มหาชาติมหากุศลถวายพระกุศล
• มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
• โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษากระบวนการหากรัมข้าวและเตรียมความพร้อในการรับรองเครื่
• การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
• แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา
• การประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
• แนวทางปฏิบัติการสื่อสารของรัฐบาลโครงการ GCC Line สำหรับข้าราชการและครู
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ
• การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
• ถาม-ตอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
• การจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 25
• การจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 25
• การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
• คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท มิตซูน่าน (999) จำกัด
• การจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารางวัลรัฐเลิศฯ รอบที่ 2
• ประชาสัมพันธ์ขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง อุทยานธรณีระดับจังหวัด
• กฎกระทรวง การยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
• การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561
• แผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิติี้ 2029 (KhonKaen Smart City 2029 )
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช"
• การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
• คู่มือการใช้งาน Application ระบบบริหารจัดการการประชุม EPAM
• ขอเฃิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2561
• ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522
• นโยบายส่งความปรารถนาดีในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
• การดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment
• ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
• แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการตรวจรับรองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น (PMQA)
• ผลการออกสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2560
• ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น
• แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขยายเวลารับสมัครผู้เข้าประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560
• การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
• ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวอนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560
• ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้งความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 8/2560
• โครงการตลาดประชารัฐ
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพ
• ประกาศกรมป่าไม้ โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2560
• การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• ขยายเวลาไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันปิยะมหาราช" ประจำปี 2560
• การจัดงานพิธี "วันปิยะมหาราช" ประจำปี 2560
• ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ
• สรุปประเด็นนโยบายข้อสั่งการ จากการประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ
• ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวรรคตครบ 1 ปี
• การดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช
• มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 8/2560
• ขอเชิญร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทส
• ขอเชิญร่วมพิธียกฉัตรพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
• การจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยฯ
• การจัดงานพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
• ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
• ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เรื่อง การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในก
• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
• รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
• ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดงานไทศกาลไหมสากล ประเพณีฝูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
• การจัดทำข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
• การส่งงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• มอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (เพิ่มเติม)
• การรายงานผลการดำนเนิงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเท
• การรายงานผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• ประกาศรายชื่อคำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างจังหวัดขอนแก่น
• การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
• เอกสารการประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคคลาการในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องแก้ไขรรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมร
• รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะฯ พนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
• การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 - 2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น