หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จังหวัดขอให้ส่วนราชการ และหน่วยงานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รายละเอียดตามสิ่งทีี่ส่งมาด้วย
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ประชาสัมพันธ์ขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง อุทยานธรณีระดับจังหวัด
• กฎกระทรวง การยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
• การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561
• แผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิติี้ 2029 (KhonKaen Smart City 2029 )
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช"
• การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
• คู่มือการใช้งาน Application ระบบบริหารจัดการการประชุม EPAM
• ขอเฃิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2561
• ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522
• นโยบายส่งความปรารถนาดีในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
• การดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment
• ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
• แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการตรวจรับรองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น (PMQA)
• ผลการออกสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2560
• ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น
• แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขยายเวลารับสมัครผู้เข้าประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560
• แนวทางปฏิบัติการดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
• ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวอนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560
• ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้งความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 8/2560
• โครงการตลาดประชารัฐ
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพ
• ประกาศกรมป่าไม้ โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2560
• การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• ขยายเวลาไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันปิยะมหาราช" ประจำปี 2560
• การจัดงานพิธี "วันปิยะมหาราช" ประจำปี 2560
• ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ
• สรุปประเด็นนโยบายข้อสั่งการ จากการประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ
• ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวรรคตครบ 1 ปี
• การดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช
• มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 8/2560
• ขอเชิญร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทส
• ขอเชิญร่วมพิธียกฉัตรพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
• การจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยฯ
• การจัดงานพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
• ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
• ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เรื่อง การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในก
• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
• รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
• ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดงานไทศกาลไหมสากล ประเพณีฝูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
• การจัดทำข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
• การส่งงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• มอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (เพิ่มเติม)
• การรายงานผลการดำนเนิงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเท
• การรายงานผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• ประกาศรายชื่อคำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างจังหวัดขอนแก่น
• การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
• เอกสารการประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคคลาการในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องแก้ไขรรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมร
• รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะฯ พนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
• การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 - 2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น
• การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสุ่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
• การเร่งรัดการจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2562
• ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวัน
• การติดตามผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในหน่วยงานของรัฐ
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2560
• หมายเลขโทรศัพท์ภายในของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
• รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
• งานพระราชพิธี
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
• การดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
• ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
• แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดขอนแก่น
• รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
• การประชุาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560
• ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริ
• การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life)
• การประกาศคำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จังหวัดขอนแก่น
• ประเด็นการตรวจราชการ
• ข้อมูลการประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 - 2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2560
• ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น เรื่องขีดชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดออกจากทะเบียน
• การประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง
• การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
• เชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2560
• ประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าง ปี 2560/61 รอบที่ 1
• ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
• เชิญชวนประดับธงชาติไทย
• การลงข้อมูลตามมตรา 7(1) - (3) ในราชกิจจานุเบกเษาของหน่วยงานในสังกัดบริหาราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยงาน
• การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
• การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
• แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ
• การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
• สรุปผลการผลการประชุมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
• สรุปข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 2560
• การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้
•