หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

พายุโซนร้อน บริเวณทะเลจีนใต้ เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ (28 ก.ย.52) ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็น พายุไต้ฝุ่น “กิสนา (กฤษณา)” มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 400 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด 16.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 112.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ประมาณ 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว ประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในวันพรุ่งนี้ ( 29 ก.ย.52) และจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศลาวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณแนวจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 30 ก.ย. 52 นี้
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับรา
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเสวนา Smart City และ MICE CITY Expo 2019
• ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561-2565 และร่างแผนปฏิบัติราชการ
• การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561-2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ปร
• แบบฟอร์มการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2562
• ระกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเสวนา Smart City และ MICE City Expo 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
• ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเสวนา Smart City และ MICE CITY Expo 2019 ด้วยวิธีประกวดราค
• การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพ
• การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน
• นายญาบี กออิด อัสซิบซี (Mr.Beji Caid Essebsi) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนีเซีย ถึงแก่อสัญกรรม
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเสวนา Smart City และ Mice City 2019
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การจัดตั้งองค์กรผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น
• ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงาน Khon Kaen Smart City & MICE CITY Expo 2019
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียนศู
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
• เชิญร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
• สรุปผลการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครง การและการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการศึกษาพัฒนาเมืองเมือ
• ขอเชิญร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• การขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น "การปฏบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปี 2562 (อำเภอ)
• การขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น "การปฏบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปี 2562 (ส่วนราชการ)
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
• การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
• ขอเชิญร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติ
• การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองัจฉริยะ (Smart City)
• ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
• การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 - 2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้
• เชิญร่วมกิจกรรมเพื่องานวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว"
• ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจการภาคประชาชน
• โครงการอบรมหลักกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
• ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. 2562
• เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2562
• พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
• การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการาณ์และการบริหารจัดการทรัพยากร
• คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
• คำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565
• กำหนดวันหยุดราชการประจำปี
• ขอเชิญร่วมพิธี/กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชนินี
• การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
• ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่องานวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว"
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
• การกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
• ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2562
• มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอ
• การติดตามการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
• ขอขอบคุณและชมเชย
• สำรวจข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
• รายงานผลการประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
• ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561-2564 (ฉบับทบทวน)
• การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
• การเร่งรัดการดำเนินโครงการตและการเบิกจ่ายงบประมาณ
• การลงข้อมูลตามมาตรา 7(1) - (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในราชกิจจานุเบกษา
• ขอเชิญร่วมพิธีในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดขอนแ
• ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
• ขอเชิญร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน
• ผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือต
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2562
• การดำเนินการโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63
• ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมช
• คำสั่งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ
• เชิญร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
• ขอเิชญร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก และพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษก
• การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
• ขอเชิญร่วมงานการจัดกิจกรรม "ดนตรีรักชาติ แคนแก่นคูน" ประจำปี 2562
• การเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระมราชาภิเษก
• ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวั
• กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562
• สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562
• ขอความร่วมมือจัดเวรรักษาการณ์เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยในหน่วยงานราชการ
• ผลการประชุมเร่งรัดการดำเนินโครงการ
• การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
• พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562
• มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
• บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
• ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด
• การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญ
• คลังข้อมูลขอนแก่น
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2562
• การกำหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
• การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"
• ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกินกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562
• ประกาศรับสมัครเยาวชนคนเก่ง เข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย
• การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
• รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
• ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
• แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น
• แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พดส.ตร.62)
• เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล เราทำความดี ด้วยหัวใจ
• ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณฯ ประจำปี 2561
• เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ แ