หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ิ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการรวมพลังขับเคลื่อนิศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น ปี 2562 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ดำเนินการจัดการสัมมนาโดย ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะทำงานแผนงานสนันสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) โดยมี นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน สำนักงานป่องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ในนามเลขานุการ ศปถ.จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยดำเนินโครงการฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมกันขับเคลื่อนกลไกการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และความยั่งยืนในพื้นที่ โดยดำเนินการในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2561 - ธันวาคม 2562 การจัดประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติของคณะทำงาน ศปถ.อำเภอ และศปถ.ท้องถิ่น ในระยะที่ 2 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งมีคณะทำงานในระดับอำเภอทุกอำเภอ อำเภอละ 4 คน รวม 104 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จัดทำแผนงานกิจกรรมในพื้นที่ให้ต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการฯ ในเดือนธันวาคม 2562
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการฝึกซ้อมแผนจัดการภาวะฉุกเฉิน กรณีอากาศยานอุบัติเหตุภายในท่าอากาศยาน "KK - EMEX 2019" Khon Kaen Emergeney Exercise ประจำปีงบประมาณ 2562
• การจัดกิจกรรมหารายได้สมทบทุนมอบ วัดพระบาทน้ำพุ"
• โครงการ "จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561 - 2565" ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2564
• งานเที่ยวเมืองแคน แดนวัฒนธรรม" สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดขอนแก่น จัดงาน "เที่ยวเมืองแคน แดนวัฒนธรรม
• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ ระดับลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำชี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565"
• การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น (โ
• การสัมมนา "คาราวานตลาดทุน ไปยามขอนแก่น
• รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มอบถุงยังชีพที่จังหวัดขอนแก่น
• กิจกรรม CP Blood Donation Day "เติมใจให้เลือดเต็ม" โครงการ "เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต"
• งานขอนแก่น กาแฟ เบเกอรี่ ไอศกรีม แฟรนไชส์ ปีที่ 2