หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิด การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ.2562 ตามโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO)

    
วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองขอยแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ.2562 ตามโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานในการจัดโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์การดำเนินการคือ เพื่อคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน และนำสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาด กรอบการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด คือ เป็นผลิตภัณฑ ์ที่เป็นที่นิยม และมีมูลค่าทางการตลาด, ผลิตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิม ความมีมาตรฐาน โดยมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และมีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนเชิงพื้นที่ มีการสืบทอดจนเป็นวิถีชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ส่งเข้าการคัดสรร ครั้งนี้มีทั้งสิ้น 72 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น 5 ประเภท คือ ประเภทผ้า, ประเภทของใช้, ประเภทอาหาร, ประเภทเครื่องดื่ม, และประเภทสมุนไพร โดยได้รับความร่วมจากภาครัฐภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ในการสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดในครั้งนี้
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
• โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือ สายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest)"
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างควมเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)