หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิด การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ.2562 ตามโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO)

    
วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองขอยแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ.2562 ตามโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานในการจัดโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์การดำเนินการคือ เพื่อคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน และนำสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาด กรอบการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด คือ เป็นผลิตภัณฑ ์ที่เป็นที่นิยม และมีมูลค่าทางการตลาด, ผลิตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิม ความมีมาตรฐาน โดยมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และมีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนเชิงพื้นที่ มีการสืบทอดจนเป็นวิถีชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ส่งเข้าการคัดสรร ครั้งนี้มีทั้งสิ้น 72 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น 5 ประเภท คือ ประเภทผ้า, ประเภทของใช้, ประเภทอาหาร, ประเภทเครื่องดื่ม, และประเภทสมุนไพร โดยได้รับความร่วมจากภาครัฐภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ในการสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดในครั้งนี้
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่แฝงมากับพัสดุที่ส่งทางมากับบริษัทขนส่งของเอกชน
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเยี่ยมและเปิดโครงการศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย
• ผู้ว่าฯขอนแก่นตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชื่อมสัมพันธ์รัฐและเอกชน
• ตรวจสอบอาคารภายในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น
• พิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ที่นำเทคโลยีทันสมัยใหม่สู่งานบริการ
• จังหวัดขอนแก่นส่งมอบต้นไม้มงคลพระราชทาน
• ประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ"
• งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง"