หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2562

    
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.09 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2562 ของจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดที่ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น โดยปีนี้มีครูมาร่วมงานกว่า 3 พันคน ซึ่งในพิธี มีการบวงสรวงบรมครู รวมทั้งการอ่านสารของนายกรัฐมนตรีถึงเพื่อนครูทุกคน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณดีเด่นให้กับผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งคุณครูผู้มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ ครูผู้เสียสละเพื่อสังคมและครูแสนดี ซึ่งมีผู้เข้ารับเกียรติบัตรครั้งนี้รวม 485 คน สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 สมัยที่ จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม เป็น นายกรัฐมนตรี หรือเมื่อ 61 ปีที่ผ่านมาและจัดต่อเนื่องเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ สร้างความสามัคคีระหว่างครู ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานเด่น และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ โดยมีครู อาจารย์จากทุกสังกัด และบุคลากรทางการ ศึกษา
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
• โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือ สายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest)"
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างควมเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)