หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน

    
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน ณ บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติและประชาชน และตรวจเยี่ยมการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ เยี่ยมเยียนประชาชน ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ร่วมกับทีมเยี่ยมบ้าน ของ โรงพยาบาลขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมกันแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ อันหาสุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อการแพทย์การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่ม โครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ในงานนี้นี้มีแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารรสุขและหน่วยงานต่างๆกว่า 400 คนออกมาบริการประชาชน ในด้านการรักษาพยาบาล ตรวจรักษาโรคทั่วไป จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจฟัน ถอนฟัน จัดหน่วยบริการตรวจตา การจัดหน่วยบริการส่งเสริมป้องกันและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต การจัดหน่วยบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่นการรณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก การจัดบริการเยี่ยมบ้าน เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย โครงการที่จัดขึ้นครั้งนี้ จะช่วยบริการให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนเมืองให้ได้รับบริการได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประชาชนมีสุขภาพที่ดีด้วย
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเยี่ยมและเปิดโครงการศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย
• ผู้ว่าฯขอนแก่นตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชื่อมสัมพันธ์รัฐและเอกชน
• ตรวจสอบอาคารภายในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น
• พิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ที่นำเทคโลยีทันสมัยใหม่สู่งานบริการ
• จังหวัดขอนแก่นส่งมอบต้นไม้มงคลพระราชทาน
• ประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ"
• งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง"
• พิธีเชิญคนโท"น้ำอภิเษก" ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก