หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานพิธีเปิดมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา INNOVATION & EDUCATION EXPO 2019 ภายใต้แนวคิด LEARNOVATION

    
วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา INNOVATION & EDUCATION EXPO 2019 ภายใต้แนวคิด LEARNOVATION และบรรยายพิเศษ โดยมีนายจิรวงศ์ โตโสม ในนามของฝ่ายจัดงานมหกรรมนวัตกรรมการศึกษาฯ กล่าวรายงาน ด้วยการศึกษาไทยในโลกยุคใหม่ที่ต้องเน้นให้ผู้เรียน ก้าวสู่การคิดวิเคราะห์และค้นคว้าสิ่งใหม่ แต่ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเดิมไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล เหตุนี้ทำให้ภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีแนวความคิดที่จะพัฒนาการศึกษาไทย จึงได้ร่วมกันจัดมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา INNOVATION & EDUCATION EXPO 2019 ภายใต้แนวคิด LEARNOVATION ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ยกระดับและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าลงทะเบียนจำนวน 450 คน โดยใช้เวลาในการสัมมนา 1 วัน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชื่อมโยงระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง “ ร้อยแก่นสารสินธุ์ “ประจำปี 2562
• การประชุมสัมมนา "หมอลำมรดกภูมิปัญญา รักษา สืบหน่อ ต่อยยอด"
• ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด
• การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
• ตรวจสอบอาคารสถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
• เปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง
• มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป นำไปสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ
• การประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังจากที่ค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
• พิธีเปิดงาน The Great Chinese New Year 2019 (The Miracle Wealth of Royal Jade)