หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานพิธีเปิดมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา INNOVATION & EDUCATION EXPO 2019 ภายใต้แนวคิด LEARNOVATION

    
วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา INNOVATION & EDUCATION EXPO 2019 ภายใต้แนวคิด LEARNOVATION และบรรยายพิเศษ โดยมีนายจิรวงศ์ โตโสม ในนามของฝ่ายจัดงานมหกรรมนวัตกรรมการศึกษาฯ กล่าวรายงาน ด้วยการศึกษาไทยในโลกยุคใหม่ที่ต้องเน้นให้ผู้เรียน ก้าวสู่การคิดวิเคราะห์และค้นคว้าสิ่งใหม่ แต่ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเดิมไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล เหตุนี้ทำให้ภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีแนวความคิดที่จะพัฒนาการศึกษาไทย จึงได้ร่วมกันจัดมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา INNOVATION & EDUCATION EXPO 2019 ภายใต้แนวคิด LEARNOVATION ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ยกระดับและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าลงทะเบียนจำนวน 450 คน โดยใช้เวลาในการสัมมนา 1 วัน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่แฝงมากับพัสดุที่ส่งทางมากับบริษัทขนส่งของเอกชน
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเยี่ยมและเปิดโครงการศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย
• ผู้ว่าฯขอนแก่นตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชื่อมสัมพันธ์รัฐและเอกชน
• ตรวจสอบอาคารภายในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น
• พิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ที่นำเทคโลยีทันสมัยใหม่สู่งานบริการ
• จังหวัดขอนแก่นส่งมอบต้นไม้มงคลพระราชทาน
• ประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ"
• งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง"