หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานพิธีเปิดมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา INNOVATION & EDUCATION EXPO 2019 ภายใต้แนวคิด LEARNOVATION

    
วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา INNOVATION & EDUCATION EXPO 2019 ภายใต้แนวคิด LEARNOVATION และบรรยายพิเศษ โดยมีนายจิรวงศ์ โตโสม ในนามของฝ่ายจัดงานมหกรรมนวัตกรรมการศึกษาฯ กล่าวรายงาน ด้วยการศึกษาไทยในโลกยุคใหม่ที่ต้องเน้นให้ผู้เรียน ก้าวสู่การคิดวิเคราะห์และค้นคว้าสิ่งใหม่ แต่ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเดิมไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล เหตุนี้ทำให้ภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีแนวความคิดที่จะพัฒนาการศึกษาไทย จึงได้ร่วมกันจัดมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา INNOVATION & EDUCATION EXPO 2019 ภายใต้แนวคิด LEARNOVATION ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ยกระดับและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าลงทะเบียนจำนวน 450 คน โดยใช้เวลาในการสัมมนา 1 วัน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
• โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือ สายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest)"
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างควมเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)