หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

“การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560” สมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

    
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560” สมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง ซึ่งกลุ่มสมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานย่อยคือพลังงานชาติและงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และมีชาวไร่อ้อยเข้าร่วมประชุมประมาณ 5000 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกชาวไร่อ้อยได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนให้สมาชิกได้รับฟังบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ณ หอประชุมสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำพอง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• จังหวัดขอนแก่นร่วมกับ สำนักสาธารณสุขจังหวัด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมจัดกิจกรรมหมอชวนวิ่ง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย
• ประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
• งานวันรวมน้ำใจให้กาชาด
• การแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดขอนแก่น
• ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้าการลงทุนสินค้า OTOP SMEs และ ผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น
• ประธานในพิธี โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจากจังหวัดชัยภูมิ
• งานแถลงข่าวการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2018
• ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2561
• การจัดกิจกรรม"Walking Challenge 2018 ชวนเพื่อน ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน"