ดาวน์โหลดเอกสาร
 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 4682 ลว. 16 ก.พ. 61 เรื่อง สรุปผลการประชุมชี้แจงฯ วันที่ 6 ก.พ. 61 (ดาวน์โหลด)
 • คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 928/2561 ลว. 21 ก.พ. 61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)
 • คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 1599/2561 ลว. 28 มี.ค. 61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  ของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 13 มี.ค. 61) (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
คะแนน  ITA
ผลคะแนน ITA ปี 2560
ผลคะแนน ITA ปี 2559
ผลคะแนน ITA ปี 2558
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดขอนแก่น
  สำนักงานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร/โทรสาร 0 4323 8001 E-mail : hrkhonkaen12@gmail.com
จังหวัดขอนแก่น
นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส
ของหน่วยงาน
ในจังหวัดขอนแก่น
แบบสำรวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์
ดัชนี/ตัวชี้วัด
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ดัชนีความโปร่งใส

1.1 การเปิดเผยข้อมูล

EB 1
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด
 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.1/4751 ลว. 19 ก.พ. 59 (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.2/10565 ลว. 19 เม.ย. 61 (ดาวน์โหลด)
 • รายงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น
(2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัด

1.2 การมีส่วนร่วม

EB 2
(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.3/10848 ลว. 20 เม.ย. 61 เรื่อง มาตรการสร้างการมีส่วนร่วม
              ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น (ดาวน์โหลด)
(2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
กลุ่มงานอำนวยการ
สำนักงานจังหวัด/
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 3
(1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.4/ว 9138 ลว. 30 มี.ค. 61 (ดาวน์โหลด)
              สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลด)
(2) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.4/ว 11874 ลว. 2 พ.ค. 61 (ดาวน์โหลด)
(3) การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.4/ว 9811 ลว. 5 เม.ย. 61 (ดาวน์โหลด)
              สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเผยแพร่แผนและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวน์โหลด)   
 • บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานผล (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวน์โหลด)
 • การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
              สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น https://www.m-culture.go.th/khonkaen/ewt_news.php?nid=200
              สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/fileDir/proGen/20180528-energy_plan61.pdf
              สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น http://khonkaen.mnre.go.th/th/news/detail/15018
              สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น  http://khonkaen.cdd.go.th/download/จัดซื้อจัดจ้าง/page/4
              สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น https://khonkaen.mots.go.th/more_news.php?cid=8
              สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น http://web.cpd.go.th/khonkaen/#การจัดซื้อจัดจ้าง
              สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น https://www.fisheries.go.th/fpo-khonkaen/
              สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
              http://www.moac-info.net/modules/news/news_view.php?News_id=395359&action=edit&joomla=1
              สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น http://www.industry.go.th/khonkaen/index.php/procurement/announce-purchase
              สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น http://www.aecthaibiz.com/province/edoc_list.html?pv=40
              สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น http://www.khonkaen.doae.go.th/upload/photo/data/20180518110401ir9WO1M8.pdf
              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น http://pvlo-kkn.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/procurement-menu/113-2561
              ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น http://www.kkdopa.go.th/images/stories/file/data/เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง%20ปี%202561.pdf
              สำนักงานจังหวัดขอนแก่น http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/detailProm.php?id=1008
(4) การเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.4/ว 9811 ลว. 5 เม.ย. 61 (ดาวน์โหลด)
              สิ่งที่ส่งมาด้วย - แบบรายงานการเผยแพร่แผนและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวน์โหลด)
                               - แบบ สขร.1 (ดาวน์โหลด) 
 • บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานผล (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวน์โหลด) 
 • การเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น https://www.m-culture.go.th/khonkaen/more_news.php?cid=28
             สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น www.khonkaenpoc.com/pocwebbases/auction/index.php?show_data=ByDepartment
             สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น http://khonkaen.mnre.go.th/th/news/more/37/page/2
             สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น http://khonkaen.cdd.go.th/download/จัดซื้อจัดจ้าง
             สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น https://khonkaen.mots.go.th/more_news.php?cid=8
             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น http://pr.prd.go.th/khonkaen/more_news.php?cid=15
             สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น https://www.fisheries.go.th/fpo-khonkaen/
             สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น https://www.opsmoac.go.th/khonkaen-download-performance
             สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น http://kkn.onab.go.th/
             สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น http://www.industry.go.th/khonkaen/index.php/procurement/2015-12-01-00-09-06
             สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น http://www.aecthaibiz.com/province/edoc_list.html?pv=40
             สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น http://www.khonkaen.doae.go.th/upload/photo/data/20180518110401ir9WO1M8.pdf
             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น http://pvlo-kkn.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/procurement-menu/113-2561
             ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น http://www.kkdopa.go.th/images/stories/file/data/เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง%20ปี%202561.pdf
             สำนักงานจังหวัดขอนแก่น www.khonkaenpoc.com/pocwebbases/
หน่วยตรวจสอบภายใน/
สำนักงานคลังจังหวัด

2. ดัชนีความพร้อมรับผิด

2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ

EB 4
(1) การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
(2) การเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา
(3) การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (http://www.padme.moi.go.th/) และ (http://www.khonkaenpoc.com/plankkn/)
 • คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 679/2561 ลว. 7 ก.พ. 61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผล
              โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ  (http://www.khonkaenpoc.com/plankkn/)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัด

2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 5
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
              พลเรือนสามัญ ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเลื่อนเงินเดือนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว. 13 มี.ค. 61 (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 9380 ลว. 2 เม.ย. 61 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่น
              เพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
              (ต่ำกว่าร้อยละ 60) (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลการดำเนินงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัด
2.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 6
การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 9573 ลว. 3 เม.ย. 61 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น (ดาวน์โหลด)
 • รายงานการรับทราบเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ดาวน์โหลด)
 • เว็บไซต์ในการเผยแพร่ประกาศเจตจำนงของหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัด
2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 7
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด
 • เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น (http://202.28.34.209/)
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น ลว. 25 ก.ค. 57 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ
              เกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น ลว. 25 ก.ค. 57 เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางสื่อสังคมออนไลน์ (ดาวน์โหลด)
 • บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์ (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น ลว. 17 พ.ค. 61 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ
              เกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น (ปรับปรุงเพิ่มเติม) (ดาวน์โหลด)
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
สำนักงานจังหวัด
3. ดัชนีความปลอดทุจริตในการปฏิบัติงาน

3.1 การรับสินบน

EB 8
การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.5/ว 12244 ลว. 7 พ.ค. 61 เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดาวน์โหลด)
 • บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน (ดาวน์โหลด)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัด
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB 9
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด
 • บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 20413 ลว. 13 ก.ค. 60 เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทาง
              การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดขอนแก่น (ดาวน์โหลด)
              สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดขอนแก่น (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 37900 ลว. 26 ธ.ค. 60 เรื่อง การดำเนินการ
              ด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)
             สิ่งที่ส่งมาด้วย - สรุปผลการประชุมชี้แจงฯ วันที่ 23 พ.ย. 60 (ดาวน์โหลด)
                               - ปฏิทินการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลการดำเนินการ "กิจกรรม 1 ส่วนราชการ 1 เรื่องราวดี ๆ" รอบ 6 เดือน (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลโครงการการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐในจังหวัดขอนแก่น (ดาวน์โหลด)
 • บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานผลกิจกรรม วันที่ 9 ธ.ค. 60 (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลกิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธ.ค. 60 (ดาวน์โหลด)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัด
4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 10
(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
 • รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดขอนแก่น (ดาวน์โหลด)
(2) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.5/ว 12630 ลว. 9 พ.ค. 61 เรื่อง มาตรการป้องกัน
              ผลประโยชน์ทับซ้อน (ดาวน์โหลด)
              ิ่งที่ส่งมาด้วย - คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
                                 จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลด)
                               - แบบรายงานผล (ดาวน์โหลด)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัด

4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 11
(1) การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 • แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)
 • บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
(2) การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการฯ (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 32018 ลว. 31 ต.ค. 60 ให้รายงานผลการดำเนินการ
              ตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 15 ของเดือน (ดาวน์โหลด)
 • คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 280/2560 ลว. 25 ม.ค. 60 เรื่อง คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
              การทุจริต จังหวัดขอนแก่น และคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
              และปราบปรามการทุจริต จังหวัดขอนแก่น (ดาวน์โหลด)
 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 (ดาวน์โหลด)
 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (ดาวน์โหลด)
 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 (ดาวน์โหลด)
 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 (ดาวน์โหลด)
 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 (ดาวน์โหลด)
 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 (ดาวน์โหลด)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัด
4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
ทุกหน่วยงาน
5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 12
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที
่     ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.1/11482 ลว. 27 เม.ย. 61 เรื่อง มาตรการและความเป็นธรรม
              ในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น (ดาวน์โหลด)
(2) การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
สำนักงานจังหวัด/
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
5.2 คุณธรรมการบริหารงาน
ทุกหน่วยงาน
แบบสำรวจ ปี 2561
เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น