หน้าหลัก
เว็บไซต์น่าสนใจ
ศูนย์ปฎิบัติการ
- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net
 ตารางเที่ยวบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) --> เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 50 - 31 พ.ค. 50
  กรุงเทพฯ ( BKK )- ขอนแก่น ( KKC )
เที่ยวบินที่ ออก ถึง วันทำการบิน
TG 1040 Bangkok, Thailand 06:15 Khon Kaen, Thailand 07:10 ทุกวัน
TG 1044 Bangkok, Thailand 11:20 Khon Kaen, Thailand 12:15 ทุกวัน
TG 1046 Bangkok, Thailand 19:15 Khon Kaen, Thailand 20:10 ทุกวัน
  ขอนแก่น ( KKC )- กรุงเทพฯ ( BKK )
เที่ยวบินที่ ออก ถึง วันทำการบิน
TG 1041 Khon Kaen, Thailand 07:50 Bangkok, Thailand 08:45 ทุกวัน
TG 1045 Khon Kaen, Thailand 13:00 Bangkok, Thailand 13:55 ทุกวัน
TG 1047 Khon Kaen, Thailand 20:55 Bangkok, Thailand 21:50 ทุกวัน
* วัน - เวลา ทำการบิน โปรดตรวจสอบกับบริษัทอีกครั้ง

ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515