- หน้าแรกเว็บขอนแก่น
- หน้าแรกศูนย์ปฏิบัติการ
- ติดต่อสอบถาม
- การดำเนินงาน
- ติดต่อเรา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
MIS
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์
ระบบเตือนภัย
ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด
E - Report
ตัวชี้วัดจังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรอง
e-library
ติดต่อสอบถาม
• Email และ หมายเลขโทรศัพท์ทั่วไป
 หมายเลขหน่วยงานที่ร่วมจัดทำฐานข้อมูล  หมายเลขโทรศัพท์
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น Email k_kaen@yahoo.com 0-4333-1515
• ทำเนียบรายชื่อและหน่วยงานที่ร่วมจัดทำPOCจังหวัดขอนแก่น
 รายชื่อและหน่วยงาน  หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น 0-4323-6148
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 0-4323-4556
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
ธนาคารออมสินภาค 9 0-4324-3487
สำนักงาน ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 0-4324-4498-9
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 0-4323-6571 , 0-4333-2347
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 0-4324-5328 , 0-4324-5046
ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 0-4324-6692 , 0-4324-6854
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น 0-4324-2661 , 0-4324-2806
สำนักงานประปาเขต 6 0-4323-5368
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 0-4326-1359
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น 0-4323-6882
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น 0-4324-6760-3
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 0-4324-6663
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น 0-4323-6526 , 0-4323-8106
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น 0-4324-6639
ศตส.จังหวัดขอนแก่น 0-4324-6109
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0-4323-6784
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น 0-4324-1451
โครงการชลประทานขอนแก่น 0-4324-2748
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น 0-4333-1369
บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นภ.2 Email sahnse@tot.co.th 0-4324-2919
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 0-4333-8080-2
สนง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดขอนแก่น 0-4323-6621
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดขอนแก่น 0-4323-6621
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

© 2003 khonkaen.go.th
khonkaen@moi.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515admin report