ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นับสถิติเว็บไซต์ MovieVdoZa

เริ่มนับ 5 มีนาคม 2556

วันนี้
30
เมื่อวาน
35
เดือนนี้
1,132
เดือนก่อน
1,503
ปีนี้
10,253
ปีก่อน
9,385
ออนไลน์
1 User online
เรียกดูหน้าเว็บ
3567 ครั้ง

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน

รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)
        (2019-09-10) Download
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        (2019-06-28) Download
แนบท้ายหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.4/ว 16261 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่องมาตรการและกลไกของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
        (2019-06-26) Download
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
        (2019-05-21) Download
แจ้งเวียนมาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ
        (2019-04-24) Download
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หัวข้อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
        (2019-02-25) Download
แบบสอบถามระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัด (Provincial Personnel Information System) : PPIS
        (2018-10-30) Download
สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
        (2018-08-06) Download
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)
        (2018-07-24) Download
แบบ สขร. (เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
        (2018-04-18) Download
ขอข้อมูลแผนการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        (2018-04-10) Download
แจ้งเวียนสรุปประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
        (2017-11-14) Download
การขอหนังสือรับรองการตรวจสอบงบการเงิน
        (2017-11-03) Download
รายละเอียดการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
        (2017-07-25) Download
แจ้งเวียน รายงานผลการตรวจสอบโครงการบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ ฯ การดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
        (2017-07-24) Download
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559-30 มีนาคม 2560)
        (2017-07-18) Download
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
        (2017-04-19) Download
สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง
        (2017-03-29) Download
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกวดราคาของจังหวัดขอนแก่น
        (2017-02-06) Download
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2559-30 กันยายน 2559)
        (2017-01-10) Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความ กรณีศึกษาเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
        (2017-01-10) Download
แจ้งเวียนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558
        (2016-02-09) Download
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558
        (2016-01-12) Download
แบบสำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
        (2015-08-17) Download
แจ้งเวียนซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
        (2015-02-26) Download
แจ้งการเข้าตรวจสอบการบริหารพัสดุ การตรวจสอบสืบสวนและการตรวจสอบเฉพาะกรณีตามแผนงาน งานหรือโครงการ
        (2014-11-19) Download
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญา
        (2014-01-03) Download
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
        (2012-12-12) Download
แนวทางการปฎิติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
        (2012-12-12) Download