ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นับสถิติเว็บไซต์ MovieVdoZa

เริ่มนับ 5 มีนาคม 2556

วันนี้
10
เมื่อวาน
20
เดือนนี้
349
เดือนก่อน
671
ปีนี้
1,020
ปีก่อน
10,551
ออนไลน์
1 User online
เรียกดูหน้าเว็บ
36202 ครั้ง

ยินดีต้อนรับสู่หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดขอนแก่น Khonkaen Internal Auditor Unit              

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน

รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2560-30 กันยายน 2560) (2018-01-15) Download     
แจ้งเวียนสรุปประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2017-11-14) Download     
การขอหนังสือรับรองการตรวจสอบงบการเงิน (2017-11-03) Download     
รายละเอียดการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 (2017-07-25) Download     
แจ้งเวียน รายงานผลการตรวจสอบโครงการบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ ฯ การดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (2017-07-24) Download     
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559-30 มีนาคม 2560) (2017-07-18) Download     

วาระแห่งชาติด้าน คุณธรรมจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (2017-10-11) Download
หมวด ก :: ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน (2017-10-11) Download
หมวด ข :: ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ (2017-10-11) Download
(2017-10-11) Download
หมวด ค :: พฤติกรรมที่ควรและไม่ควรประพฤติในฐานะ (2017-10-11) Download
หมวด ง :: ธรรมาภิบาลภาครัฐ (2017-10-11) Download
หมวด จ :: ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด (2017-10-11) Download
หมวด ฉ :: คำถามทั่วไป (2017-10-11) Download

 

 

แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติงาน IT Audit (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน หลักประกันสัญญา (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน ยานพาหนะ (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การก่อหนี้ผูกพัน (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การควบคุมพัสดุ (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงิน (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน เงินฝากธนาคาร (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน เงินฝากคลัง (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน เงินยืม (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน เงินทดรองราชการ (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การตรวจรับเงินสดและการเก็บรักษาเงิน (2017-10-11) Download
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ (2017-10-11) Download


ปฏิทิน


ธรรมะวันนี้

คำคม...คมความคิด