ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นับสถิติเว็บไซต์ MovieVdoZa

เริ่มนับ 5 มีนาคม 2556

วันนี้
43
เมื่อวาน
55
เดือนนี้
908
เดือนก่อน
1,513
ปีนี้
8,526
ปีก่อน
9,385
ออนไลน์
1 User online
เรียกดูหน้าเว็บ
1138 ครั้ง

ยินดีต้อนรับสู่หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดขอนแก่น Khonkaen Internal Auditor Unit              

หนังสือเวียน

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2019-06-28) Download     
แนบท้ายหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.4/ว 16261 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่องมาตรการและกลไกของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (2019-06-26) Download     
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (2019-05-21) Download     
แจ้งเวียนมาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ (2019-04-24) Download     
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หัวข้อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (2019-02-25) Download     
แบบสอบถามระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัด (Provincial Personnel Information System) : PPIS (2018-10-30) Download     

วาระแห่งชาติด้าน คุณธรรมจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (2017-10-11) Download
หมวด ก :: ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน (2017-10-11) Download
หมวด ข :: ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ (2017-10-11) Download
(2017-10-11) Download
หมวด ค :: พฤติกรรมที่ควรและไม่ควรประพฤติในฐานะ (2017-10-11) Download
หมวด ง :: ธรรมาภิบาลภาครัฐ (2017-10-11) Download
หมวด จ :: ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด (2017-10-11) Download
หมวด ฉ :: คำถามทั่วไป (2017-10-11) Download

 

 

แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติงาน IT Audit (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน หลักประกันสัญญา (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน ยานพาหนะ (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การก่อหนี้ผูกพัน (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การควบคุมพัสดุ (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงิน (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน เงินฝากธนาคาร (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน เงินฝากคลัง (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน เงินยืม (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน เงินทดรองราชการ (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การตรวจรับเงินสดและการเก็บรักษาเงิน (2017-10-11) Download
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ (2017-10-11) Download