ที่

นโยบายรัฐบาล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและ การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชอบในภาครัฐ
11
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร./Fax.043-331515 e-Mail: khonkaen@moi.go.th